BONUS: Notatka z 50 zapytaniami SQL do pg_catalog i information_schema!