Konfiguracja dostępu zdalnego do PostgreSQL – pg_hba.conf i listen_addresses